Regulamin kursów instruktorskich w Polskiej Akademii Edukacji Sportowej

§ 1

Wyjaśnienie pojęć

1. Organizatorem kursów jest: Polska Akademia Edukacji Sportowej zwana dalej PAES, z

siedzibą: 21-040 Świdnik, ulica Polna 10.

2. PAES organizuje kursy instruktorskie (oraz inne szkolenia), których pełna oferta znajduje

się na stronie internetowej www.pawelmakarewicz.pl

3. Uczestnikiem kursu zwanym dalej kursantem, jest osoba fizyczna, która zapisała się na

organizowany przez PAES kurs w sposób określony przez PAES na stronie

www.pawelmakarewicz.pl i wpłaciła wymaganą za kurs kwotę (określoną na stronie

www.pawelmakarewicz.pl).

§ 2.

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych przez

PAES.

2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług

szkoleniowych PAES.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy kursantem a PAES,

następuje w momencie przysłania formularza zgłoszeniowego w sposób określony przez

PAES na stronie www.pawelmakarewicz.pl i wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 200 złotych

4. O kolejności przyjęcia na kurs decyduje kolejność zawarcia umowy świadczenia usług

szkoleniowych (przesłanie zgłoszenia wraz z uiszczeniem zaliczki)

5. Zgłaszając się na szkolenie kursant podpisuje oświadczenie (załącznik 1 do regulaminu). W

oświadczeniu kursant potwierdza m.in., że:

A. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym

(brak przeciwwskazań lekarskich)

B. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje

C. posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały czas

trwania kursu,

D. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

6. Materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom stanowią własność intelektualną ich

autorów. Jakiekolwiek kopiowanie oraz rozpowszechnianie ww materiałów jest surowo

zabronione.

7. Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania oraz filmowania oraz

rozpowszechniania zajęć dydaktycznych bez pisemnej zgody PAES.

8. Ponowne wystawienie dokumentów wynikające z błędu lub zaniechania kursanta (podanie

nieprawidłowych danych osobowych i tele-adresowych w trakcie rejestracji, utrata

dokumentu) odbywa się na prośbę kursanta. Koszt takiej operacji wynosi 100 złotych.

§ 3
Prawa i obowiązki kursanta

1. Kursant ma prawo do:

A. korzystania z wybranej formy kształcenia i dostępnych materiałów dydaktycznych,

B. rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w § 9,

C. wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestanie

ich wykorzystywania,

2. Obowiązkiem kursanta jest:

A. stosowanie się do regulaminu PAES i regulaminu obiektu, na którym odbywa się dany

kurs,

B. dopełnienie wszelkich wymogów formalnych danego szkolenia, o których dokładna

informacja podana jest na stronie www.pawelmakarewicz.pl,

C. uregulowania całości należności za kurs w terminach i kwotach ustalonych w ofercie

kursu dostępnego na stronie www.pawelmakarewicz.pl,

D. powstrzymywanie się od zachowań społecznie nietolerowanych takich jak: zachowania

agresywne, niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu innych kursantów, aktów

wandalizmu, oraz zakłócających przewidziany tok danego kursu.

3. W przypadku nie wywiązywania się kursanta z jego obowiązków regulaminowych możliwe

jest całościowe, lub częściowe wykluczenie go z udziału z zajęciach

4. Dodatkowo, podczas trwania zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków

odurzających oraz palenia tytoniu. Zabronienie jest także przebywanie na zajęciach w stanie

nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Za nie wywiązywanie się z

wymienionych zakazów kursant będzie wykluczany z zajęć.

5. Każdy kursant jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczania od następstw

nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu oraz ważnego zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie

6. Kursant jest zobligowany do odebrania wystawianych przez PAES dokumentów

potwierdzających ukończenie kursu i zdanie egzaminów (legitymacja instruktorska lub

zaświadczenie, certyfikat) w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia kursu.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w dwóch bezpłatnych egzaminach w

terminach wyznaczonych przez PAES na każdą część kurs (część ogólna i specjalizacja).

Termin podstawowy i jedna darmowa poprawka. PAES może na wyraźną zgodę uczestnika

zorganizować dodatkowy płatny termin egzaminu poprawkowego (koszt dodatkowej

poprawki 100 złotych).

§ 4

Prawa i obowiązki PAES

1. PAES zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych kursów z powodu

nieutworzenia się wystarczająco dużej grupy szkoleniowej. W takim przypadku
Polska Akademia Edukacji Sportowej(c)2013

gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez kandydata konto

bankowe.

2. Obowiązkiem PAES jest dołożenie wszelkich starań, aby usługi szkoleniowe znajdujące się

w aktualnej ofercie kursów były przeprowadzane na jak najwyższym poziomie.

§ 5

Postanowienia dotyczące egzaminów

1. Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminu określa PAES w

porozumieniu z kierownikami kursów. Warunki te przekazywane są uczestnikom kursu na

pierwszych zajęciach.

2. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest wpłacenie całości należności za

kurs (kwota określona w opisie kursu na stronie www.pawelmakarewicz.pl).

3. Egzamin z części ogólnej składa się z 5 pytań opisowych i trwa 60 minut.

4. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dokument tożsamości z aktualnym

zdjęciem.

5. W czasie egzaminu z części ogólnej kursu, uczestnik nie może opuszczać sali, poza

wypadkami losowymi wymagającymi udzielenia mu pomocy. Kontrolę nad organizacją i

przebiegiem egzaminu sprawuje komisja egzaminacyjna wyznaczona przez kierownika

kursu i PAES.

6. Osoby mające dostęp do tematów egzaminacyjnych obowiązuje tajemnica służbowa.

7. Komisja egzaminacyjna ma prawo wykluczyć z egzaminu uczestników, którzy podczas

egzaminu korzystali z cudzej pomocy, posługiwali się niedozwolonymi materiałami

pomocniczymi (opracowania pytań oraz udostępnione materiały dydaktyczne w formie

drukowanej lub elektronicznej), pomagali innym uczestnikom, korzystali z telefonów

komórkowych, lub w inny sposób zakłócali przebieg egzaminu.

8. W przypadku podejrzenia naruszenia tajemnicy służbowej przez osoby posiadające dostęp

do pytań egzaminacyjnych lub stwierdzenia, że praca nie została wykonana samodzielnie

przez uczestnika egzaminu, PAES może unieważnić przeprowadzony egzamin.

9. Unieważnienie egzaminu może dotyczyć wszystkich uczestniczących w egzaminie jak

również pojedynczych uczestników.

10. Po unieważnieniu egzaminu PAES wyznacz kolejny jego bezpłatny termin.

11. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół.

12. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich części

składowych egzaminu.

13. Termin i sposób ogłaszania wyników egzaminu ustala PAES w porozumieniu z

kierownikiem kursu.

14. Kursantowi, który zdał pozytywnie wszystkie egzaminy i spełnił wszystkie wymogi

formalne zawarte w ofercie kursu i regulaminie, PAES wystawia legitymację instruktorską,

lub zaświadczenie i dyplom w języku angielskim potwierdzający zdobyte umiejętności.

§ 6

Odpowiedzialność

1. PAES zobowiązuje się do udzielenia pomocy w razie wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, w

których uczestnik, lub jego mienie mogą być zagrożone.

2. PAES nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia uczestnika, jeżeli

szkoda spowodowana była wyłącznie działaniem lub zaniechaniem kursanta, działaniem lub

zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w

umowie, siłą wyższą.

3. Kursant może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone na

przedmiotach należących do PAES, podwykonawców i innych uczestników.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. W momencie przesłania formularza zgłoszeniowego kursant wyraża zgodzę na

przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o

ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) przekazanych do PAES w celu

prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych oraz w celach marketingowych.

2. PAES obowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie

ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych PAES są poufne i będą przechowywane i

przetwarzane wyłącznie dla potrzeb ewidencyjnych oraz nie będą udostępniane innym

podmiotom.

4. Adres email podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest wykorzystywany w

trakcie i po zakończeniu kursu do przesyłania:

A. informacji organizacyjnych związanych z kursem,

B. oferty PAES,

C. oferty partnerów PAES,

D. materiałów reklamowych.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy kursant ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem

lub z nienależytym wykonaniem umowy przez PAES w trakcie trwania usługi lub do 30 dni

po jej zakończeniu.

2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej na

adres trener@pawelmakarewicz.pl lub tradycyjnie (listownie) na adres: Polska Akademia Edukacji

Sportowej, 21-040 Świdnik, ul. Polna 10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane

osobowe, nr telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, aktualny adres email, oraz

powód reklamacji wraz z dokładnym opisem. PAES jest zobligowana do poinformowania

osoby składającej reklamację o powziętej w jej sprawie decyzji w ciągu 30 dni od momentu

otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

3. PAES informuje zainteresowanego o decyzji w formie pisemnej za pomocą poczty

elektronicznej, lub tradycyjnie (listownie).

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy kursanta możliwe jest w terminie 10 dni od jej zawarcia przez

złożenie oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na

adres trener@pawelmakarewicz.pl lub tradycyjnie (listownie) na adres: Polska Akademia Edukacji

Sportowej, 21-040 Świdnik, ul. Polna 10, chyba, że w tym czasie rozpocznie się realizacja

usług szkoleniowych na rzecz kursanta, lub innych wyjątków podanych w Art 10 Ust 3

Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Po upływie 10 dni od zawarcia umowy kursant może wypowiedzieć umowę z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnego z ustawą. Uczestnik może ubiegać się wtedy

o zwrot opłaty wpłaconej za dany kurs w wymiarze proporcjonalnym do części

zrealizowanej usługi, po potrąceniu poniesionych przez PAES wydatków zgodnie z

postanowieniem art 746 kc.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. PAES zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie. Informacje o zmianie

regulaminu pojawią się na stronie internetowej www.pawelmakarewicz.pl oraz zostaną rozesłane za

pomocą poczty elektronicznej do kursantów.

2. Uczestnik ma 30 dni na zapoznanie się z nowym regulaminem. Jeżeli w ciągu 30 dni kursant

nie prześle ewentualnych zastrzeżeń przyjmuje się, że kursant zaakceptował przedstawione

zmiany.

3. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania umów, strony będą rozstrzygały

polubownie a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013r i obowiązuje uczestników

kursów, którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu.
Polska Akademia Edukacji Sportowej(c)2013

Załącznik nr 1.

Oświadczenie kursanta

1. Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w powyższym formularzu.

2. Zobowiązuję się do zapłacenia całej kwoty należnej za wybrane przeze mnie szkolenie.

3. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania kursu.

4. Oświadczam, że biorę udział w szkoleniu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do udziału w zajęciach o charakterze sportowym.

6. Oświadczam, że zapoznałem się dokładnie z ofertą kursu dostępną na stronie www.pawelmakarewicz.pl

7. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów dostępnym na stronie www.pawelmakarewicz.pl

8. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb kursów.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 VIII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.133/97 poz. 883 ze zm).

Pobierz jako PDF

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim może indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close